תהילים ספר ראשון 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל 
לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ
        מא          
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


תהילים - פרק א

בפרק תהילים זה משבח דוד המלך את אלו שכל מעשיהם נקיים ע"י כך שלומדים תורה בדביקות ולשם שמיים. לכן, התורה מגינה ושומרת עליהם שלא יחטאו. ומי שלומד תורה לשמה ואין לו חטא כל מעשיו מצליחים ורואה ברכה גדולה בעמלו המועט.


תהילים - פרק ב

תהילים פרק ב עוסק הכרת הטוב. כאשר האדם מצליח בעסקיו ובענייניו לפעמים קורה ש"זחה עליו דעתו" הוא שוכח מי נתן לו את ההצלחה הזאת ומי יכול לקחת אותה ממנו אם לא יתנהג בהתאם.


תהילים - פרק ג

אם באים ייסורים על האדם בריאות, פרנסה, גידול ילדים וכו', אינו צריך להתמרמר על כך אלא יבטח בה' שמה שמגיע לו הוא מקבל כמו שידוע הסיפור המפורסם על אליהו הנביא שהרג את פרתו של העני שהייתה רכושו היחידי משום שרצה להציל את אשתו ממוות...


תהילים - פרק ד

בפרק תהילים זה ישנו מוסר לכלל בני האדם שלפעמים רואים שיש אנשים שמצליחים הן בפרנסה הן בילדים וכו' וזה גורם להם עוגמת נפש. ומהצער הזה מתחילים לדבר דיבורים של לשון הרע על אותם אילו שמקנאים בהם ק"ו אם המצליחים הם רשעים. לכן אומר המזמור אם אתה לא מצליח תבדוק את עצמך ואם אתה רואה שהרשעים מצליחים זה שכרם על כך שקיימו מעט מצוות וגומלים להם בעולם הזה למרות שהם רשעים. חשוב מה שכרך שאתה מקיים הרבה מצוות.


תהילים - פרק ה

פרק תהילים ה' נותן פרספקטיבה כללית על המציאות. הרשעים – יאבדו ולעומת זאת הצדיקים ישמחו. כל אדם צריך לזכור תמיד איך להסתכל על המציאות בצורה נכונה. למרות שאנו רואים את הצלחת הרשעים עלינו לסכור שזו הצלחה זמנית בלבד או שהם לא באמת רשעים ולדון אותם לכף זכות .


תהילים - פרק ו

תפלה נוראה לכל אדם להתפלל בחליו שהש"י ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף וכל חולה המתפלל תפלה זו בכוונה ובלב נשבר ונדכא בטוח הוא שהקב"ה יקבל תפלתו


תהילים - פרק ז

בפרק תהילים זה אנו למדים שכאשר ה' מפיל את האויבים והשונאים של האדם אסור לשמוח לאידם למרות שלא האדם עושה פעולות על מנת להפיל את אויבו אלא מה' יצא הדבר עדיין אסור לשמוח בכך כמו שכתוב "בנפול אויביך אל תשמח" וכמובן שאין הכוונה כאן לצוררי עם ישראל כמו שמצאנו בתקופת מרדכי ואסתר, חשמונאים וכו'


תהילים - פרק ח

בפרק תהילים שלפנינו עוסק המשורר בהתבוננות / התפעלות מהבריאה ומנפלאותיה (ניתן למצוא בהרחבה בפרק שירה). מהתבוננות זו הוא מגיע לרומם ולשבח את ה' על כל הטוב שברא בעולם ולהבנה על קטנות האדם לעומת בוראו.


תהילים - פרק ט

תהילים פרק ט מלמד אותנו על חובת האדם לבוראו וכשם שמברך על הטובה כך צריך לברך על הרעה (שהוא רואה אותה כרעה) כי נסתרות דרכי ה' ומה שנראה בעניים שלנו כרע הוא הטוב ביותר עבורנו משום שה' שופט בצדק.


תהילים - פרק י

פרק תהילים זה מדבר על התגאות הרשע במעשיו הרעים והצלחתו בעולם הזה ומשל הוא לגלות עם ישראל בין אומות העולם.


תהילים - פרק יא

פרק תהילים זה הוא תשובה לאוהביו של דוד המלך המייעצים לו לברוח אל מקום מסתור מפני הרשעים האורבים לו. מתשובתו של דוד המלך אנו מבינים שרעיון הבריחה נבע מחוסר הבנה בגדלות ה' או מחוסר אמונה בדוד עצמו שהוא אכן צדיק. במזמור תהילים זה מדגיש דוד לעצמו ולסובבים אותו את בטחונו בה'


תהילים - פרק יב

בפרק תהילים זה מגנה דוד המלך את הרשעים הרמאים שפיהם וליבם אינם שווים ומתאונן על כך שתמו מן העולם הצדיקים דוברי האמת. שהרשעים מתחנפים ומרמים ולעולם אינך יודע מה בליבם גם כשלכאורה רוצים בטובתך הכל מונע אצלם לפי האינטרס הצר שלהם.


תהילים - פרק יג

תפילה על אריכות הגלות. בפרק תהילים קצר זה חלוקה לשלוש קבוצות עיקריות ועל האדם כאשר הוא נמצא בעת צרה להתפלל על צרותיו לפי הסדר הקבוע במזמור. זעקה. תחינה. עידוד ובטחון.


תהילים - פרק יד

פרק תהילים זה בנוי משבעה פסוקי תהילים ומחולק לשלושה חלקים. בחלקו הראשון מתאונן המשורר על הרשעים והנבלים, על השחתת מידותיהם. בחלק השני: מזהירם מפני מידת הדין. ובחלק השלישי מצפה לישועת ישראל מיד שונאיהם.


תהילים - פרק טו

כמה מעלות ומידות טובות שראוי לאדם להתנהג בהם, ומי שיש בו כל המידות, הוא בטוח שישכון בגן עדן.


תהילים - פרק טז

אם אדם צריך איזו בקשה, לא יבקש בזכות עצמו, באשר זכותו צריך להניח לבניו אחריו.


תהילים - פרק יז

אל ידבר אדם גבוה מלפני הקב"ה שינסנו באיזה דבר עבירה, או על שאר דברים. ואם אדם חטא לתקן עצמו, ישיב רבים מעון.


תהילים - פרק יח

אם נעשה לאדם נס מפורסם, יש לו לומר שירה, ויכלול כל הניסים מיום בריאת עולם, כגון סדום ועמורה, וכן הטובות שעה לישראל במתן תורה, ויאמר: מי עשה ניסים הללו עשה עמו ג"כ.


תהילים - פרק יט

לראות גבורתו של הקב"ה, יראה אל השמים והשמש והתורה ומתוכם נראה נוראות ונפלאות, עד שהבריות מספרים בשביל זה כבוד הקב"ה.


תהילים - פרק כ

מי שיש לו אוהב או קרוב באיזה צרה, אף שהוא רחוק ממנו ולא יכול לעזור לו, יאמר זו התפילה בכוונה עליו.


תהילים - פרק כא

אם אדם היה בשפע רב, וכל מה שלבו חפץ לא נמנע ממנו, מן הראוי שלא יהא כפוי טובה, וייתן שבח והודיה ויתלה הסיבה בשביל הקב"ה שהיה בטחונו בו, והכול מחסד עליון.


תהילים - פרק כב

להתפלל כל יחיד על אריכות הגלות בן העכו"ם מעגמת הלב – מה שהיינו מקדם במעלה עליונה ולנדור נדר בצרותיו.


תהילים - פרק כג

כשהיה דוד המלך ביער חרת, ולא היה לו מידי לאכול ולשתות, וכמעט יצאה נשמתו, והזדמן לו הקב"ה שטעם מעין העולם הבא וחיבר מזמור זה על גודל הביטחון שהיה לו.


תהילים - פרק כד

אם יש בתפילה איזה דבר שהוא קידוש השם, יתפלל שיעשה בשביל קדושת שמו יתברך, לא בשבילו. ויזכור זכות אבותיו, שמצינו גדולים צדיקים במיתתם מבחייהם.


תהילים - פרק כה

ראוי לאדם למסור נפשו בשביל קדושת שמו יתברך, כפועל שעושה מלאכה אצל בעל הבית בשביל מועט כ"ש על שכירות עוה"ב. ונחסר בו"ק מא"ב, לרמוז כי שאמרו בכל יום מובטח שאינה רואה פני גיהינום, כאשר בו"ק גימטריא גיהינום.


תהילים - פרק כו

איך דוד המלך מתחזק בתפילה ובחסידות נגד הקב"ה, עד שהיה מקנא עצמו למי שהיה במעלה וביראה יותר ממנו, ואמר אהיה כמוהו בחסידות ובמעלות.


תהילים - פרק כז

הודאה ושבח בביטחונו בהש"י שמנצח מלחמותיו, ומ"מ אינו חפץ במלחמות, באשר שאינו יכול לקנות שלימות. רק אחת שאלתי, לישב יומם ולילה בבה"מ ללמוד תורה, לקנות שלימות, לזכות נשמתו לחיי עוה"ב.


תהילים - פרק כח

תפילה לכל יחיד ויחידה, שהקב"ה יעזרהו לילך בדרך הטוב, וימנעו מלילך עם רשעים פועלי און, וישלם לרשעים כרשעתם ולצדיקים כצדקתם.


תהילים - פרק כט

מזמור זה הם ח"י אזכרות, ונגדם תקנו חכמינו ז"ל ח"י ברכות. ויש לפרש כל מזמור על מתן תורה, ועל קיבוץ גליות מן העכו"ם.


תהילים - פרק ל

מוסר שאל יצטער אדם אם הקב"ה שולח עליו ייסורים בעוה"ז, שאי אפשר לבוא לידי עוה"ב אלא ע"י ייסורים. גם אם רואה אדם שהוא במעלה עליונה אל יחשוב שלא ימוט לעולם, רק שהכל ברשות הקב"ה.


תהילים - פרק לא

מוסר היות בטחונו בהקב"ה, וליתן נשמתו לפיקדון, ויבטח בהקב"ה. וכל העתים הם בידו לעשות כמו שירצה.


תהילים - פרק לב

ידבר מוסרים גדולים והכלל הוא אשרי לאדם שיעשה תשובה ויש לו ייסורים בעוה"ז ולא יהיה כבהמה שאין בה תבונה ובפרטות לקדש עצמו בשעת זיווג.


תהילים - פרק לג

מוסר גדול לצדיקים ולישרים שיהללו את הקב"ה באשר כל מי שיודע יותר בחכמת התורה יותר ראוי להודות ל- ה' שיודעים ומבינים בגבורות הקב"ה.


תהילים - פרק לד

בו נתבאר, כשהיה דוד אצל אכיש אחיו של גלית והיה בסכנה גדולה היה עושה עצמו כשוטה והוריד רירו על זקנו והיה כותב על הדלתות אכיש מלך גת חייב לי מאה רבוא זהובים וגרשו מביתו ומרוב שמחה עשה זה המזמור בא"ב.


תהילים - פרק לה

תפילה נוראה ונפלאה על שונאיו שיהיו כמוץ ומלאך ה' רודפם והכל באה מעזה"י.


תהילים - פרק לו

מוסר על אותם אנשים הלכו אחר יצרם והיצר הרע אומר להם שאל ישימו מוראו של הקב"ה נגד פניהם ומיפה להם המעשים הרעים כדי למצוא עונם שכל הוא דרך של יצה"ר יורד ומסטין עולה ומקטרג.


תהילים - פרק לז

דוד המלך מוכיח דורו, שאל יקנאו ברשעים ובהצלחתם ויש לחוש שיתפתו להם. אלא יבטחו ב- ה'. וישאו ויתנו באמונה והקב"ה יעשה להם הכל.


תהילים - פרק לח

תפילה לכל יחיד להתפלל על אריכות הגלות בין העכו"ם וכל יחיד שהוא בצרה יש לו להתפלל זה המזמור לכך אמר להזכיר וממוצא זה המזמור נשמע מוסרים רבים.


תהילים - פרק לט

תפילת דוד על ייסוריו ולא שהיה מבעט בייסורים רק היה מצטער באשר שהייסורים מבטלין אותו מתורה וימי האדם המה מועטים ואם לא עכשיו אימתי שמא ימות היום או מחר לכן הוא מבקש להסיר ממנו הייסורים כדי שיוכל ללמוד לקנות עולם הבא.


תהילים - פרק מ

כמה מעלות טובות שעשה הקב"ה עם ישראל ומי יכול למלל גבורתו אגידה ואדברה עצמו מספר ברא העולם בשביל ישראל קרע הים בשביל ישראל ואינו חפץ בזבחים רק לשמוע בקולו.


תהילים - פרק מא

כמה מידות טובות והתעוררות רב להשכיל ולהשגיח האיך יתן צדקה ומי ומי קודם ואשרי מי שמשכיל על החולה ונותן לו מה שצריך לחליו.

 


הכי קוראים תהילים 


רוצים לדעת כמה פרקים קראתם?!
לחצו כאן להרשמה
או לחצו כאן לרשימה המלאה
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech