תהילים ספר ראשון 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל 
לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ
        מא          
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


תהילים - פרק מב

זה המזמור מעורר לבבות בני ישראל הבלתי מרגישים חורבן הגדול ואבידה ורעה, שגלו מעל שלחן אביהם, ולו חכמו ישכילו, אשר היה להם גדולה, בבואם ליראות שלוש פעמים בשנה לרגל, בשמחה בחיל גדול ולא היה להם שטן ופגע רע.ו- ה' ייתן רחמים לנו, מעתה ועד עולם אמן סלה.


תהילים - פרק מג

תפילה גדולה על גודל הצרות מגוי לא חסיד. ויהי רצון שישלח מלך המשיח ואליהו הנביא. והמה ינחוני לבית המקדש להקריב קרבנות כבתחילה.


תהילים - פרק מד

המשורר מאונן ומקונן במר נפש על הגלות המר הזה. בכל יום אנו ותורתנו מוכלמים. באומרם, החליף אותנו באומה אחרת ונחשבנו כצאן לטבח למשל ולשנינה לכך ראוי לפדות אותנו למען שמו הגדול אשר עמנו בגלות.


תהילים - פרק מה

המשורר אמר שיר זה על מלך המשיח ומספר מעלתו ומדותיו וכבודו ועשרו וממשלתו וישראל מצפים וזוכרים ואומרים בכל דור ודור מתי יבוא מלך המשיח.


תהילים - פרק מו

בו יסופר מעת שיבא גוג ומגוג ישליכו איש כלי מלחמתו ולא יהיה עוד מלחמה בעולם.


תהילים - פרק מז

בו יבואר שלא יהיה עוד מלחמה אחר מלחמת גוג ומגוג והקב"ה ייתן לנו התשועה ונזכה לעלות לרגל, אמן.


תהילים - פרק מח

המשורר מתנבא על ימות המשיח ושבח ירושלים בבניינה ובקרבנות ובאותו פעם יאמרו ישראל, כאשר שמענו מפי נביאים כן זכינו לראות.


תהילים - פרק מט

מוסר רב והתעוררות על כל העולם על עשיר ועל עני ואביון ומוכיח על עבירות שאין אדם יודע שהם עבירות לרוב רגילות ומרשיעין האדם ליום הדין ובפרטות העשירים שאין להם ביטחון בהקב"ה רק על ממנותם.


תהילים - פרק נ

בזה המזמור מדבר כמה תוכחות ומוסרים גדולים אשר המשורר מוכיח שאינם עושים תשובה בהכנעה בנמיכות רוח וגם הלומדים שאינם מקיימים מה שלומדים רק מן השפה ולחוץ והם חוטאים ומחטיאים הרבה כהנה וכהנה.


תהילים - פרק נא

בו מבואר כשנאמר לדוד ע"י נתן הנביא שחטא בבת- שבע ונתן הנביא הלך לביתו ואז היה דוד המלך מתבודד בינו לבין הקב"ה ואמר תפילות גדולות ונוראים ואיך התנצל דוד בחטאו וכל אדם יאמר מזמור זה על חטאיו ופשעיו.


תהילים - פרק נב

בו מבואר איך המשורר מקונן על דואג מה שמתהלל ומתפאר על הרעה שעושה מה שמעלה בדעתו אם גבורה תחשוב לו עשות רעה והקללה שקילל אותו ולכל העושים כן.


תהילים - פרק נג

בו ידובר כשגידד טיטוס את הפרוכת בחרב וחשב שהרג את עצמו.


תהילים - פרק נד

תפילה ל-ה' שיושיע בגבורתו לכל המיחלים לחסדו ועיין ותראה תפילה נוראה ונפלאה שיש לכל אדם לומר בזמנו.


תהילים - פרק נה

זה המזמור אמר דוד כשברח מירושלים מפני בעלי לשון הרע והם היו דואג ואחיתופל שאמרו עליו שהוא חייב מיתה ודוד היה מחזיק לאחיתופל לאוהב ועשה לו כל הכבוד והוא היה בוגד וחלל הברית וקילל כל שונאיו למען ידעו כל הדורות ולא יזידון עוד.


תהילים - פרק נו

זה המזמור אמר כשהיה אצל אכיש אחיו של גלית ומבקשים אותו להרגו והתנצל עצמו מה שנפל ביד נושא ונדר נדרים בצרתו.


תהילים - פרק נז

תפילה זו עשה במערה על דרך וירא ויצר שלא אהרג ושלא יהרוג והיה סכנה גדולה והקב"ה עשה לו נוראים בהצלתו בזכות הביטחון.


תהילים - פרק נח

בזה המזמור מבואר איך דוד מקונן על אבנר ושאר שונאיו שהיו אומרים על שאול שהיה בדין שרודף אחר דוד.


תהילים - פרק נט

בו מבואר נס גדול שנעשה לדוד ואיך היה בסכנה גדולה והיה ניצל מחלון שלא הרגישו שומרי הפתח ותפילות ותחנונים ובקשות גדולות שהיה דוד עושה בעת הזאת.


תהילים - פרק ס

בזה המזמור מבואר, כשבא יואב ראש המלחמה לפני ארם נהרים אמרו לו, לא מבניו של יעקב אתה, והיכן הוא השבועה שנשבע ללבן. ולא היה יודע להשיב ושאל בסנהדרין. והתפילה שהתפלל דוד על המלחמה.


תהילים - פרק סא

זו התפילה אמר דוד, כשהיה בורח מפני שאול וכל מחשבותיו ובקשתו היה להאריך ימים, לא בשביל תאוות עוה"ז רק להתעסק ביראת ה' כל ימיו.


תהילים - פרק סב

תפילה נגד שונאיו והתעורר לדורו שלא יהיה להם בטחון על ממון ואיך אסיפת ממון הוא הבל הבלים.


תהילים - פרק סג

בו מבואר התפילה שעשה דוד כשהיה מסתתר מפני שאול והיה נכסף ללכת אל מקום ארון כמו אדם שצמא למים ועשה תפלה גדולה על עצמו ונגד שונאיו


תהילים - פרק סד

בעלי אגדות דרשו זה המזמור על דניאל שהושלך לגוב האריות וצפה דוד ברוח הקודש המאורע והתפלל עליו ודניאל מזרעו היה כמ"ש לחזקיו ומבניך אשר תוליד יקחו ויהיו סריסים בהיכל המלך בבל.


תהילים - פרק סה

שבחים גדולים ונוראים להקב"ה ובקשות ותפילות על חטאתינו והכלל שאי אפר לספר גבורותיו ומי ימלל גבורותיו ע"כ דומיה תהילה לו.


תהילים - פרק סו

בזה המזמור נאמר שבחים ותפילות נוראות שיאמרו להקב"ה על קיבוץ גליות מן העכו"ם.


תהילים - פרק סז

זה המזמור הוא נכבד מאוד כנודע, וגם נאמר על קיבוץ גליות מן העכו"ם ועל מלחמות גוג ומגוג ובאותו פעם יהיה ה' אחד.


תהילים - פרק סח

תפילה נוראה ונפלאה שעשה דוד על סנחריב שבא לירושלים בימי חזקיה בחג הפסח וגם נתנבא נבואות על טובות שיהיה לנו בימות המשיח.


תהילים - פרק סט

בו יסופר, גודל עניו ובשתו ושפלותו ע"י אויביו אכזרים ומחרפים.


תהילים - פרק ע

תפילה על שונאי דוד שיבושו ויכלמו בשביל שמביישים אותו, ושמחו על צרותיו ובזה ישמחו הצדיקים ויאמרו תמיד שירות ותשבחות.


תהילים - פרק עא

תפילה נוראה על שונאיו איך הם רוצים להרגו ואמרו עליו שהוא חייב מיתה.


תהילים - פרק עב

זה המזמור חיבר דוד על שלמה שיהא לו לב להבין לעשות משפט לעניים אם נוטל באחד ונותן לאחר עונשו גדול. ויהיה שלום ושובע גדול בימיו וצדיקים יפרחו בימיו מעלה מעלה, ואתם שירצו להיות שונאיו יהיו לו כעפר תחת רגליו.

 


הכי קוראים תהילים 


רוצים לדעת כמה פרקים קראתם?!
לחצו כאן להרשמה
או לחצו כאן לרשימה המלאה
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech