תהילים ספר ראשון 

א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל 
לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ
        מא          
 
שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר


תהילים - פרק קז

זה המזמור נאמר על ארבעה שיצאו מצרה לרווחה, צריכים להודות ל- ה' כי בעונש חטאם היו בצרה ובחסד אלוקים נצלו, ומהראוי לשבח ולספר בפני רבים.


תהילים - פרק קח

מזמור הזה נאמר על קיבוץ הגלויות, בעת שישובו ישראל לארצם הקדושה לימות המשיח בב"א.


תהילים - פרק קט

זה המזמור חברו דוד בברחו מפני שאול ובאותו פעם היה לו הרבה שונאים שהיו מדברים רק רע עליו והיו מראין אליו כאילו היו אוהביו לכן היה מקללם במר נפשו.


תהילים - פרק קי

בו יסופר איך ששאלו לאליעזר עבד אברהם ויספר איך הרג אברהם מלכים גדולים וחיילתם עיין בפנים ותמצא שכל המזמור הולך על אברהם בשביל להכיר את בואו בילדותו לכך זכה לשם.


תהילים - פרק קיא

זה המזמור נאמר בא"ב ובכל פסוק שתי אותיות ובשני הפסוקים האחרונים שלוש אותיות בפסוק. והמזמור קצר ונכבד ידבר במעשה הקב"ה עיין גדולים מעשה ה'.


תהילים - פרק קיב

גם זה המזמור נאמר בא"ב בכל פס' שתי אותיות ובשני אחרונים שלוש ומספר על מידות טובות שיבור לו אדם ואיך ייתן צדקה ושכרו שלא יצטרך לבריות.


תהילים - פרק קיג

בו יסופר נפלאות מיציאת מצרים.


תהילים - פרק קיד

בו מבואר מפני מה זכה יהודה למלכות.


תהילים - פרק קטו

תפילה על אריכות הגלות.


תהילים - פרק קטז

שבחים גדולים להקב"ה. ואיך דוד אמר בדין הוא לאהוב אותו על כל הטובה שעשה לו כמה ניסים ואינו יודע מה גמול ישלם לו שאי אפשר להשיב לו על כל הגמול שעשה עמו.


תהילים - פרק קיז

מזמור משני פס', רמז על ימות המשיח וישראל בתפארתם ולכן הללויה כולם כי אז כולם יקראו בשם ה'.


תהילים - פרק קיח

בו יסופר גודל הביטחון שהיה לדוד והרבה תפילות להשי"ת שיקיים לנו מה שהבטיח אותנו


תהילים - פרק קיט

זה המזמור נכבד מאד, וחברו דוד על שמונה א"ב, וכל אות ח' פסוקים. ובכל פסוק יש בו דרך או תורה עדות פקודים מצוה אמירה דיבור משפט צדק חוקים, כל המזמור הוא מוסר ובקשות גדולות שמן הראוי כל אדם לאמרו בכל יום והוא הכנה גדולה לעבודת הקדוש ברוך הוא (פר"ץ ב"ן דמ"ה סימן שבהם מלת עדותיך בוי"ו חולם)


תהילים - פרק קכ

ויכוח על אותם המדברים לשון הרע ואיך לשון הרע הורגת אף במקום רחוק יותר מכלי זין.


תהילים - פרק קכא

איך יש מעלה בג"ע התחתון ומשם עולה לג"ע העליון ואיך הקב"ה משגיח עלינו.


תהילים - פרק קכב

מספר המשורר משבח לירושלים והניסים שנעשו בירושלים.


תהילים - פרק קכג

המשורר מקונן על זמן ארוך ורב שעברו כבר בגלות בין העכו"ם.


תהילים - פרק קכד

 מקונן על הישמעאלים אשר מרוב תאווה רוצים לבלענו חיים, ונותן הודאה להקב"ה שלא נתננו בידיהם.


תהילים - פרק קכה

יוסיף לבאר השגחתו ית' עלינו בגלות המר וכי עוד יבואו ימים אשר בם ירחמנו ויאסוף פזורינו ולא נמוט עוד לעולם.


תהילים - פרק קכו

ידבר על העתיד ומדמה הגלות כמו אדם שזורע בארץ יבשה בוכה ומתחנן להקב"ה שימטיר עליה שלא יפסיד הזרע ואם יזכה לקצור הוא נותן הודאה להקב"ה


תהילים - פרק קכז

בו מבואר איך דוד המלך מוכיח בני דורו ובראשון שלמה בנו שיהיו כל מעשיו לשם שמיים ומגנה אנשי סוחרים המייגעים עצמם יומם ולילה במחייתן.


תהילים - פרק קכח

בו מבואר כמה מעלות לאדם או נהנה מיגיע כפיו ואינו נהנה מאחרים אף שרוצים ליתן לו במתנה מכ"ש גזילה או עושה מלאכת ה' ברמייה וכמה הנהגות טובות שמן הראוי להיות ירא שמים.


תהילים - פרק קל

תפילה על אריכת הגלות.


תהילים - פרק קלא

בו יסופר שפלות דוד ואיך לא גבה לבו כל ימיו ולא עשה לו גדולות ותענוגי בני אדם.


תהילים - פרק קלב

זה השיר חברו דוד כשהיה דבר בעולם והיה הוא וזקני ישראל מתכסים בשקים והמשכן היה רחוק מהם לכך היה מתעצם בתפילות גדולות שהקב"ה יזכור מה שעשה דוד, הטרחות והענווים על בה"מ.


תהילים - פרק קלג

בזה המזמור יכוין על מלך המשיח וכל כהן אשר יהיה בימיו, מה טוב ומה נעים יהיה שבתם יחד.


תהילים - פרק קלד

המשורר מעורר לב החכמים והחסידים שיעמדו ממטתם בלילה לבית ה'.


תהילים - פרק קלה

תהילים פרק קלה (ללא הקדמה)


תהילים - פרק קלו

בזה המזמור יש כ"ו פסוקים נגד שישה ועשרים דורות שהיה מבריאת העולם עד שישראל קבלו את התורה


תהילים - פרק קלז

נאמר על חורבן הבית איך ג"ג היה שואל מהם שישירו הלווים בשביה כמו על הדוכן והם אמרו איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר ורוה"ק היה מנחם להם.


תהילים - פרק קלח

שבחים נוראים נתן דוד להקב"ה על חסד שעשה כמו וקיים הבטחתו ונתן לו המלוכה.


תהילים - פרק קלט

זה המזמור נכבד מאוד ואין בכל החמישה ספרים מזמור המייסר לאדם בדרכי השם כמו זה המזמור ומורה נפלאות ביצירת הולד ואשרי לאדם האומר זה בכל יום.


תהילים - פרק קמ

זה המזמור חיבר דוד על המלשינים בפרטות על דואג שהיה ראש לכל הקושרים, ותפילה זו יאמר כל יחיד ויחיד שיש לו מלשינים.


תהילים - פרק קמא

מוסר גדול שמן הראוי לאדם להתפלל להקב"ה שיעזרנו שלא ידבר בפיו ולשונו מה שאין בליבו וכמו שומר השער לא יניח לפתוח הפתח רק לצורך כן יהיו שפתיו.


תהילים - פרק קמב

תפילה נוראה כשהיה במערה וכרת כנף המעיל וכן היה אומר אנא אפנה ואנה אברח אין לי אלא לצעוק אליך.


תהילים - פרק קמג

תהילים פרק קמג (ללא הקדמה)


תהילים - פרק קמד

זה המזמור חיבר דוד כאשר נצח כל המלחמות ליתן שבח להקב"ה


תהילים - פרק קמה

כל האומר המזמור הזה ג"פ בכל יום, בכל כוונתו מובטח לו שהוא בן העולם הבא ולגודל התהילה חברו באלף בית.


תהילים - פרק קמו

זה המזמור מעורר לאדם לעשות תשובה ומעשים טובים בחיים חיותו בעוד שיש נשמתו בו ואל יבטח בבני אדם שאינם יכולים להושיע לעצמם כי בפתע פתאום תצא רוחם מהם לכך מן הראוי לבטוח בהקב"ה שבידו לקיים מה שרוצה לעשות.


תהילים - פרק קמז

בו יסופר גדולת ה' ורוב חסדו וטובו אל ברואיו


תהילים - פרק קמח

המשורר התחיל מעולם הגדול ועד עולם הקטן עיין נוראים מבריאת הקב"ה, העליונים והתחתונים כולם עומדים בכוחו של הקב"ה


תהילים - פרק קמט

תהילים פרק קמט (ללא הקדמה)


תהילים - פרק קנ

בזה המזמור יש בו י"ג הילולים, רמז לשלוש עשה מידות שבהם מנהיג הקב"ה את העולם.


תהילים פרק קכט

המשורר מקונן על הצרות.

 


הכי קוראים תהילים 


רוצים לדעת כמה פרקים קראתם?!
לחצו כאן להרשמה
או לחצו כאן לרשימה המלאה
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech