שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
הגאון רבי חיים פלאגי - על מעלת תהילים

 
ומכוון בהם ומדקדק באמירתם היטב וכראוי. וידע ראשית דבר מ"ש הגר"ח פלאג'י זצ"ל, שלפי שיעור הכוונה ואמירה נעימה של התהלים כאותו שיעור יעשה לו סגולה. דגם ה' יענהו, דלרב תרבה ולמעט תמעיט, וטוב מעט בכוונה [ספר אחד] מהרבות בלא כוונה [כל החמשה ספרים]. ודברים אלו מצווה לאומרם בפני המון העם הלומדים תהלים שיתנו דעתם ויזהרו בלימודם. (הגר"ח פלאג'י זצ"ל בהק' לספרו הכתוב לחיים, וע"ע במ"ש שם משם הרב אליה רבה, ובספר חס"ל ובקשל"ה, ובמ"ש כאן בקונטרס "תמימי דרך - מוסר אביך").
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא מרחיקו מן העבירות ומאיסור לשון הרע (מהר"ח פלאג'י זצ"ל בסוף הק' לס' הכתוב לחיים). אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, הקורא תהילים בכל יום ומוציאם בפה ובקול רם, וכן ברכת המזון, מאריכין לו ימיו ושנותיו (בהנהגות הגאון ר"ח פלאג'י זיע"א, אות פ').
 


אשרי האיש הלומד תהילים, שהקריאה והלימוד בהם מביאים חיים לעולם. ובטעם טוב ביאר הגר"ח פלאג'י זצ"ל מה שכוון דוד המע"ה בפסוק "חיים שאל" ואמר "תודיעני אורח חיים", והקב"ה ענהו "צפה לייסורין". וא"כ מי שחלה ויש לו ייסורין כשקוראים בעדו ספר תהלים יזכה להבטחה שהבטיח לו הקב"ה לתת לו חיים (הגר"ח פלאג'י בהק' לספרו הכתוב לחיים).
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שגדול ערכו בגלוי ובנסתר, עד שאמרו חז"ל הרואה ספר תהילים בחלום יצפה לענווה. ועוד אמרו, הרואה ספר תהילים בחלום יצפה לחסידות (אבות דר"נ מ, יד. גמ' ברכות נז. וע"ע במ"ש מהר"ח פלאג'י זצ"ל בסוף הק' לס' הכתוב לחיים).
 

 
"בלשון רבותינו נקרא ''תלים'', ורוצה לומר דכל העולם תולים בזכות התהילים ועיניהם תלויות על ספר המזמורים על כל צרה שלא תבוא שיהיה להם תשועה על ידי לימוד התהילים", "הקורא תהילים בכל יום, ומוציאם בפה, וכן ברכת המזון האומרם בכל רם, מאריכין לו ימיו ושנותיו". 


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שם : גבריאל שמש

תודה
ישר כח עצום. ת

 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech