שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
לקט מדרשים על תהילים


אשרי האיש הלומד תהילים, שנאמרו ע"י דוד המלך ע"ה שהוא כמשה רבינו. וכן אמרו חז"ל, משובח שבנביאים זה משה. משובח שבמלכים זה דוד. את מוצא שכל מה שעשה משה עשה דוד. הרבה מעשים כתב משה בתורה סתומים עמד דוד ופירשם. ובמה חתם משה, בכתוב
(דברים לג) אשריך ישראל, ואף דוד כשבא לומר תהלה, ממקום שפסק משה משם התחיל (תהילים א) אשרי האיש וגו'. ועוד אמרו, מאורעות חייהם שווים, ושניהם הנהיגו את ישראל מ' שנה, ושניהם גלגול אדם הראשון. ורמז בתיבת אדם נוטריקון א'דם ד'וד מ'שה (מדרש תהילים מזמור א. שמו"ר פר' טו, כב. בר"ר פר' ק, יב. תה"ל ג').
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו חז"ל, את מוצא שלא הניח דוד אבר בכל איבריו שלא קלס להקב"ה בו. קלסו בראשו, שנאמר (תהילים כג, ה) דשנת בשמן ראשי. קלסו בעיניו, (שם כה, טו) עיני תמיד אל ה'. בפיו, (שם עא, טו) פי יספר צדקתך. בלשונו, (שם לה, כח) ולשוני תהגה צדקתך. בגרונו, (שם סט, ד) יגעתי בקראי נחר גרוני. בשפתיו, (שם עא, כג) תרננה שפתי. בלבו, (שם פד, ג) לבי ובשרי. סוף דבר, קלסו בכל עצמותיו, שנאמר (שם לה, י) כל עצמותי תאמרנה. בנפשו, (שם קד, א-לה) ברכי נפשי את ה'. בנשמתו, (שם קנ, ו) כל הנשמה תהלל יה. אמר דוד, אף על פי שקלסתיו בכל אלה עדיין איני יודע לקלסו, פי יספר צדקתך (מדרש תהילים מזמור יח).
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמר בהם רבי פנחס, חמשה פעמים דוד מקים להקב"ה בספר תהילים, (שם ג) קומה ה' הושיעני אלהי, (שם ז) קומה ה' באפך, (שם י) קומה ה' אל נשא ידך, (שם ט) קומה ה' אל יעוז אנוש, (שם יז) קומה ה' קדמה פניו. ואמר לו הקב"ה, דוד בני אפילו את מקימני כמה פעמים איני קם, ואימתי אני קם, לכשתראה עניים נשדדים ואביונים נאנקים הה"ד (שם יב) משוד עניים מאנקת אביונים. ורבי שמעון בר יונה אמר, עתה אקום, כל זמן שהיא מוכפשת באפר כביכול אלא לכשיגיע אותו היום שכתוב בו (ישעיה נב) התנערי מעפר קומי שבי ירושלים. באותה שעה (זכריה ג) הס כל בשר מפני ה', למה, כי נעור ממעון קדשו (מדרש ב"ר פר' עה פס' א).
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמר רבי יודן בשם רבי יהודה, כל מה שאמר דוד בספרו, כנגדו ונגד כל ישראל אמרו, וכנגד כל העתים אמרו (מדרש תהילים, יח).
 

 
אשרי האיש הלומד תהילים, שהם קילוסו של הקב"ה. ואמר ר' סימון, אף בסופו של ספר דוד מקלס להקב"ה בעשרה מזמורות, שנאמר הללויה הללו אל בקדשו עד סוף המזמור (מדרש שמואל פרשה יט). 
 


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :
 

 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech