מפתחות תהילים

סגולות בספר תהילים - באות א'

אוהב שירבו לך אוהבים תהילים קיא
אוהב לקיים אהבת אהובים תהילים קלג
אויב לנצח אויביו תהילים קלג
אויב לפחד אויב תהילים קיט
אויב להינקם מאויביו תהילים נד
אויב לאבד האויבים תהילים יא
אויב להינצל מיד אויב תהילים מד
אסיר לנאסר בכלי ברזל תהילים נו
אפיקורוס ליתן מענה תהילים קיח
תהילים קיט
אריה להינצל מאריה תהילים צ
אש להינצל מאש וממים תהילים עו
אשה אשה שבניה מתים תהילים לג
תהילים קכו
אשה מי שיש לו אשה רעה תהילים מה
אשה שונא לאשתו תהילים מו
תהילים קלט
תהילים קמ
סגולות בספר תהילים - באות ב'
  
בית לבנין הבית תהילים מב
תהילים מג
בנים לאשה שבניה מתים תהילים לג
בעל דין לנצח בעל דין תהילים צג
בקשה אם צריך דבר מאדם תהילים סח

---
סגולות בספר תהילים - באות ג'
  

גאוה להשפילה תהילים עה
תהילים קלא
תהילים קלח
גבורה להתגבר בגבורותיו תהילים קיב
גנב לפרסם הגנב תהילים טז

סגולות בספר תהילים - באות ד'
  
דין לדינא תהילים קיט/ ל
דין - טוב לדין תהילים כ
דין לנצח את בעל דינו תהילים צג
דרך לאומרו בדרך תהילים יז
דרך לילך בדרך תהילים לד
תהילים קיט
תהילים נ
 
----
סגולות בספר תהילים - באות ה'
  
הודאה להלל לה' כל מזמור
הלשנה מי שהלשינוהו חנם תהילים קיז
הפלה לאשה שמפלת נפלים תהילים א
הצלה להושיע את העיר תהילים פז
תהילים פח
הצלחה הצלחה תהילים נז
תהילים קח
 
-----
סגולות בספר תהילים - באות ז'
  
זדונות להודות על הזדונות תהילים קלו
זנות לטמא הזנות