מפתחות תהילים

סגולות בספר תהילים - באות א'

אוהב שירבו לך אוהבים תהילים קיא
אוהב לקיים אהבת אהובים תהילים קלג
אויב לנצח אויביו תהילים קלג
אויב לפחד אויב תהילים קיט
אויב להינקם מאויביו תהילים נד
אויב לאבד האויבים תהילים יא
אויב להינצל מיד אויב תהילים מד
אסיר לנאסר בכלי ברזל תהילים נו
אפיקורוס ליתן מענה תהילים קיח
תהילים קיט
אריה להינצל מאריה תהילים צ
אש להינצל מאש וממים תהילים עו
אשה אשה שבניה מתים תהילים לג
תהילים קכו
אשה מי שיש לו אשה רעה תהילים מה
אשה שונא לאשתו תהילים מו
תהילים קלט
תהילים קמ
סגולות בספר תהילים - באות ב'
  
בית לבנין הבית תהילים מב
תהילים מג
בנים לאשה שבניה מתים תהילים לג
בעל דין לנצח בעל דין תהילים צג
בקשה אם צריך דבר מאדם תהילים סח

---
סגולות בספר תהילים - באות ג'
  

גאוה להשפילה תהילים עה
תהילים קלא
תהילים קלח
גבורה להתגבר בגבורותיו תהילים קיב
גנב לפרסם הגנב תהילים טז

סגולות בספר תהילים - באות ד'
  
דין לדינא תהילים קיט/ ל
דין - טוב לדין תהילים כ
דין לנצח את בעל דינו תהילים צג
דרך לאומרו בדרך תהילים יז
דרך לילך בדרך תהילים לד
תהילים קיט
תהילים נ
 
----
סגולות בספר תהילים - באות ה'
  
הודאה להלל לה' כל מזמור
הלשנה מי שהלשינוהו חנם תהילים קיז
הפלה לאשה שמפלת נפלים תהילים א
הצלה להושיע את העיר תהילים פז
תהילים פח
הצלחה הצלחה תהילים נז
תהילים קח
 
-----
סגולות בספר תהילים - באות ז'
  
זדונות להודות על הזדונות תהילים קלו
זנות לטמא הזנות תהילים נא
זנות לחמדן וזנאי תהילים סט
סגולות בספר תהילים - באות ח'
  

חולשה שלא יחלש תהילים יב
חולה לנער חולה תהילים ט
חולה קדחת תהילים מט
תהילים סז
תהילים קה
תהיליםקו
תהילים קז
חולה לרזה גופו מרוב חולי תהילים פד
חולה חולי השוקיים תהילים קמב
חולה חולי הזרוע תהילים קמג
חולה שבירת היד תהילים קמד
חולה לכאב לב תהילים קמא
חולה למאבד איבריו תהילים פט
חולה לחשש עין ימנית תהילים קיטג
חולה לחולי הטחול תהילים קיטז
חולה לכרס עליון תהילים קיטח
חולה לכל כוליא בגופו תהילים קיט/ ט
חולה לניפוח האף הימני תהילים קיט / כ
חולה לניפוח האף שמאל תהילים קיט / פ
חולה לחשש יד ימין תהילים קיט / מ
חולה לחשש יד שמאל תהילים קיט / ע
חולה לחשש רגל שמאל תהילים קיט / ק
חולה לחשש אוזן ימין >תהילים קיט / ר
חולה לחשש אוזן שמאל תהילים קיט / ת
חטא להישמר מחטא תהילים קיט / ה
חיה חיות רעות תהילים כז
חכמה לקבלת חכמה תהילים יט
חלום לשאלת חלום תהילים כג
חן למצוא חן תהילים ח
תהילים עא
תהילים עב
חן לחן וחסד בעיני המלכות תהילים עח
חסיד להיות חסיד תהילים צט
חרב למכת חרב תהילים קמו
חשד לחשדא תהילים קיט / י

סגולות בספר תהילים - באות י'
  
ילדים מי שמתו ילדיה תהילים קכו
תהילים לג
ים סערה בים תהילים ב
יצר הרע נגד עצת היצר תהילים נט

סגולות בספר תהילים - באות כ'
  
כלב כלב רע תהילים נח

סגולות בספר תהילים - באות ל'
  
לילה לצאת בלילה יחידי תהילים קכא
קודם הלימוד להגיד קודם הלימוד תהילים קלד
ליסטים להינצל מליסטים תהילים נ
לשון הרע להסיר מלשון הרע תהילים נב
 
סגולות בספר תהילים - באות מ'
  
מושל להבעית מושל תהילים קיט
להרחיק מזיק להרחיק המזיקים מעליו תהילים קד
מים להינצל משטף מים תהילים כד
תהילים עו
מינות לבטל עבודתה תהילים פ
תהילים פא
תהילים קיג
מינות להתווכח עמהם תהילים קטו
תהילים קיח
מיתה להנצל ממיתה משונה תהילים יג
תהילים קטז
מכשול שלא יכשילוהו בעירו תהילים צה
מלחמה לילך למלחמה תהילים ס
תהילים ע
תהילים פג
מלכות לחן וחסד במלכות תהילים עח
מלכים להינצל ממלכים תהילים יח
מסחר להצליח במסחר תהילים קיד
תהילים סג
מעוברת   תהילים קכח
מצוה שתתקיים בידו מצוה תהילים קיט
מצוה לדבר מצוה תהילים קכט
 
סגולות בספר תהילים - באות נ'
  
נהר לעבור בנהר תהילים סד
תהילים קכו
נחש לנשיכת נחש תהילים קמז
לראות ניסים גדולים   תהילים צב
 
סגולות בספר תהילים - באות ס'
  
סחורה להצליח בסחורה תהילים סג
תהילים קיד
סכנה לכל צרה וסכנה תהילים כו
ספינה לעבור בספינה תהילים קכד
תהילים קל
 
סגולות בספר תהילים - באות ע'
  
עבד לעבד שברח תהילים קכג
עבודה זרה לבל יעבוד ע"ז תהילים פ
תהילים פא
עיניים לחולי עיניים תהילים ו
עין לחשש עין ימין תהילים קיט
עין הרע להסיר עין הרע תהילים לא
עין לחשש עין שמאל תהילים קיט / ג
עצה אם יעץ עליך דבר רע תהילים לח
עקרה לאשה עקרה תהילים קב
תהילים קג
סגולות בספר תהילים - באות פ'
  
פחד להינצל מפחד תהילים יד
תהילים עג
תהילים קמה
פחד אם ירא לשבת בבית תהילים סא
פיוס לפייס את חבירך פה
פרנסה בטלוהו מאומנותו תהילים מא

סגולות בספר תהילים - באות צ'
  
צער לכל צער תהילים כב
צרה לכל צרה וסכנה תהילים כו
צרה שלא תפול ביום צרה תהילים עז
צרכים לבקש צרכיך תהילים קיט / ס

סגולות בספר תהילים - באות ק
  
קדחת לחולה קדחת תהילים מט
קדחת לקדחת תמידית תהילים סז
תהילים קז
קדחת לקדחת השלישית תהילים קו
קדחת לקדחת הרביעית תהילים קה

סגולות בספר תהילים - באות ר'
  
ראש לכאב ראש תהילים ג
רוח למי שיש לו רוח תהילים סו
רוח לרוח בישא תהילים סח
רוח רעה למי שיש לו רוח רעה תהילים כט
תהילים מ
תהילים פו
רוח רעה   תהילים ה
תהילים צא
רחמים לבקשת רחמים תהילים לב
ריב אם קמו עליך מריבים תהילים לה
רשעים לכלות רשעים תהילים לו

סגולות בספר תהילים - באות ש'
  
שבועה לפרוץ בשבועות תהילים קלב
שד להמית שד תהילים טו
שונאים שיפחדו ממך תהילים מח
תהילים מג
שונאים להבריח שונאים תהילים ז
שונאים שיש לו שונאים תהילים י
תהילים עד
שונאים להשמיד שונאים תהילים קיט / צ
שונאים שונא לאשתו תהילים מו
תהילים קלט
תהילים מ
שונאים להכניע שונאים תהילים עט
שונאים אם מעיק עליך תהילים צד
תהילים קט
שונאים שישלימו לך תהילים קי
תהילים קלז
שודדים להינצל משודדים תהילים נ
שיכור   תהילים לז
שלטון לילך לפני שלטון תהילים כא
שליחות להצליח בשליחותך תהילים פב
שכחה   תהילים קיט / ב
שלום לשלום עם חבירו תהילים צח
תהילים קכ
שריפה   תהילים קמח
שריפה שלא תרבה תהילים קמט

 
 
סגולות בספר תהילים - באות ת'
  
תינוק לתינוק שנולד תהילים קכז
תענית למתענה תהילים לט
תפלה לאחר מנחה וערבית תהילים סב
תפלה לתפלה תהילים כח
תשובה לעשות תשובה תהילים ד

סגולות בספר תהילים - כללי
  
טוב לכל מאן דבעי   תהילים ד
לכל עקא   תהילים כה
לכל דבר רע   תהילים ל
תהילים נח
לילך אצל אדם גדול   תהילים קכב
 


הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :

שם : מיטב

ברכה לרפואה והצלה ממות
דחוף!!!!!!!! לרפואת שירי בת שמחה מצב קריטי מאוד והיא מונשמת ומורדמת תתפללו!!!!! בבקשה נס חנוכההההה


שם : זרא.קימה.לינדה

ילדם
בראות


שם : דני

עצה טובה איך להציל כלל ישראל.
עצה טובה איך להציל כלל ישראל? הירושלמי מביא במסכת פאה, שיוסף הצדיק, הוכיח את האחים שהם מסתכלים בבנות הארץ, אמר להם מה אתה מסתכלים? אמרו לו "לנו זה לא מזיק". אבל יוסף שהי' קדוש אמיתי טען, שאפילו אם אדם הוא קדוש וטהור וחושב שההסתכלות לא מזיקה לו אעפ"כ אסור לו להסתכל! כי עצם הראיה היא כן מזיקה לו אע"פ שהוא לא מרגיש ההזק מיד. על זה מסביר ר' נתן ז"ל למה זה מזיק כל כך, משום שמהעינים של כל יהודי (גברים ונשים וילדים) יוצאים כאלה אורות חזקים, כאלה אורות נפלאים, כל החיות של האדם עובר דרך העיניים, אדם מעביר את כל החיות שלו, את כל הנשמה שלו, את כל הנפש שלו הכול הוא מעביר לאלה שהוא מסתכל עליהם, כי עצם ההסתכלות, עצם הראיה עצמה מעבירה כוחות, מעבירה חיות, כי האדם מלא תורה מלא תפילה מלא אלוקות, אבל כשמסתכלים על הקליפות, על בנות ונשים, על חרדקי"ם, על הרשעים, על הציונים, על הגויים, אז מעבירים להם את חיות וכח של קדושה, פשוט הוא מפסיד הקדושה שלו. וזה מה שהוכיח יוסף את האחים ומר להם: "נכון שלכם הראיה לא כ"כ מזיקה, אבל אתם שבטי ק-ה קדושי עליון, ובעצם רק בהסתכלות עצמה אתם מעבירים כוחות לסיטרא אחרא, כוחות לטומאה, ולכן אסור לכם להסתכל, וכ"ש לנו לדור חלש אם הרבה נסיונות שאנחנו צריכים ללחום "24 שעה כל יום" נגד היצר הרע, המפתה אותנו להסתכל בדברים האסורים. אדם שפותח את העיניים, לא משנה גבר או אשה, שהולך עם עיניים פתוחות ברחוב וכו' , אז ח"ו כל התורה שהוא לומד והמצות שעושה הולך לקליפות לסיטרא אחרא, התורה הולכת לאויבים, לרשעים, הכל הולך אליהם, הכל הולך למסינרים ומשמדים, הוא מחייה אותם! הוא נותן להם את הכח לרדוף אותנו! כי החיות שלהם ממך עובר להם, להחיות שלהם, לכח שלהם, זה בא ממה שלמדת תורה! למשל אם למדת 10 שעות ואמרת ששים ריבוא אותיות, עכשיו ע"י שהסתכלת וראית דברים אסורים, אתה החיית את כל הקליפות! כל ששים ריבוא האותיות עברו אליהם! אם לא היית מסתכל עליהם לא היה להם שום כח וחיות ולא היה לך הנסיונות להתגבר בקדושה כגון שמירת הברית שמירת העינים והמחשבה (הידים ידי עשו). אבל בצד הטוב: אם אדם יצא לרחוב בשמירת עיניים, בקדושה מלאה, אז הוא יעלה את כל הניצוצות שנמצאים בקליפות לצד הטוב! אדם שסגר את העין הוא שרף את כל הקליפות! בכל קליפה יש ניצוץ קדוש, ברגע שאדם עבר ברחוב בשמירת עיניים הניצוץ השתחרר לצד הטוב שלו. הניצוץ הקדוש שבתוך הקליפה הוא נמצא בבית הסוהר! וצועק אליך "אל תסתכל!, אחי רחם עלי! אל תסתכל עלי שחרר אותי! משום שכשאתה מסתכל על האשה וכדומה וכו' אתה קובר אותי! אתה קושר אותי עם עוד כבלים לצד הרע" והניצוץ מתחנן לכל בן אדם "אחי רחם עלי, שחרר אותי מבית הסוהר, אם תתגבר ולא תסתכל עכשיו, כשהייצר בוער בקרבך אתה תביא את הגאולה!!! עד עכשיו אף אחד לא גאל אותי ולא תיקן אותי, רחם עלי תוציא אותי עכשיו מהמאסר שלי, איך? רק אל תסתכל! כל אחד צריך לזכור שבפעם אחת שאתה לא מסתכל אתה מפיל את האין סוף חומות ואת האין סוף קליפות שסובבים אותי וכך בא הישועה". בני אדם בדור חלש שלנו, שהם רק בשר ודם צריכים מסירות נפש אדירה לשמור את העיניים, ברגע שהולכים בשווקים וברחובות יש להם ניסיונות נוראים, וע"י ששומרים את העיניים מעלים ומתקנים את כל הניצוצות שנמצאים שם. כשאדם מחליט למסור את עצמו לד' יתברך, הוא מיד מקבל רוח של עוז וגבורה אז הוא יכול ע"י הרוח הזאת לעשות מלחמות אדירות ולנצח את כל הרשעים, את כל המתיוונים, ולהביא את הגאולה כמו שזכתה חנה ע"י האור של חנוכה הורידה את נשמת משיח. "חנוכה" חנה-כו', חנה מסרה את הנפש בשביל ד' יתברך, היא עשתה הכול רק בשביל ד', ביקשה בן רק בשביל ד'. והיום למסור את הנפש זה פשוט דבר אחד, דהיינו לשבת וללמוד תורה הקדושה המגינה עלינו! היום למסור את הנפש זה לא לעשות מלחמה עם אף אחד, היום למסור את הנפש זה פשוט לשבת וללמוד ולהכניס את הראש בתורה הקדושה, בגמרא הקדושה וספרי מוסר וחסידות. מורי ורבותי אחי ורעי: לא לחינם יוסף הצדיק זכה להיות אחד ומיוחד. במה זכה למדרגה הזאת להיכלל בקדושת האבות ולצרף ב' שבטים למניין בני יעקב? כל המדרגה הזאת בזכות שעמד על המשמר, לא נכנע, והתרחק מהעבירה בכל מה שיכל להתרחק, ובזכות זה יוסף הצדיק זכה לגדולתו הנצחית. כתוב 'ויוסף הוא המשביר' – מכאן למדים על פי המקובלים, שאם בן אדם חס ושלום אין לו פרנסה, זה מתוך שפוגם במידת הברית, כי מידת 'ויוסף הוא המשביר' קשורה לפרנסה. וכדאיתא בגמרא, קשה פרנסתו של אדם כקריעת ים סוף וקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, שהכל קשור במידת היסוד. והדרך להצליח כבחינת יוסף: 'וינס ויצא החוצה'. כל אחד ימצא בדברים אלו חיזוק להתמיד בשמירת כל דבר שבקדושה ובפרט בשמירת בריתו של אברהם אבינו. הדור שלנו הוא דור פרוץ ביותר, לאחרונה התוודעתי במספר מקרים, בהם אנשים בני תורה, אברכים, יראי שמים, יושבים ועוסקים בתורה, נכשלים בכל מיני מכשלות שיש. ראוי שנגדור עצמינו בשגרת היום יום כדי שנביא על עצמינו הנהגה מיוחדת מאת הקב"ה שישמור עלינו מנפילות בעצת היצר. יה"ר שעל ידי קיום מצווה זו של שמירת עינים יזרז הקב"ה את ביאת המשיח והוא יכניע כל סוגי החמריות הזדון והרשע, התאוות הבהמיות, והקושיות והשכחה בתורה, ונהיה כולנו טהורים וקדושים, ונזכה לקבל פני משיח בקרוב מתוך תשובה שלמה.


שם : חנה

ברכה לרפואה
בריאות לנכדי היקר, מאור בן ענת. שיחלים ממחלת הסרטן.


שם : עדנה

פרנסה טובה
לאייל בן עדנה ומשפחתו-בריאות,מזל ואושר,ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, פרנסה טובה, זיווג הגון ואמיתי משורש נשמתו,שיאמץ אורח חיים בריא ונכון וירד במשקל


שם : עדנה

הריון ולידה תקינים
לנועה בת שושנה שתעבור את ההריון והלידה בבריאות,בקלות ובשלום, שמחה אהבה רעות ושלום עם כל המשפחה ,עם בעלה ניב נפתלי בן עדנה ועם הוריו ואחיו


שם : עדנה

רפואה שלמה
רפואה שלמה ובריאות איתנה לאישה הטובה סימה בת חוה, פרנסה טובה, נחת מהילדים.בריאות,מזל ואושר-שתחזור לאיתנה במהירות


שם : יעל האמא

בקשה דחופה לעזרה
נא עזרתכם! הבן החייל נסע אתמול באגד מקרית שמונה לתל אביב בערך בשעה 19:15. תיק ובו ציוד אישי יקר ובעיקר ציוד צבאי וחשוב מאד נלקח או אבד! המוצא הישר מתבקש בכל לשון ל בקשה להיות רחמן ולהחזיר התיק לתחנת אגד מחלקת אבידות בכל מקום בארץ! ונא עזרת הציבור בתפילה שהתיק ובו כלל הציוד היקר והחשוב יימצא במהרה! התפללתי ונתתי צדקה עכשיו ונקווה לניסים גלויים ושיימצא המוצא/ הלוקח הישר וישיב האבידה במהרה עם כל תכולתה! תודה רבה רבה מראש!


שם : חנה אליה

לצת מצרה
בורא עולם תעזור לי לצאת מבעיה שלא עשיתי מבקשת סליחה מחילה


שם : ריקי אלי

בריאות
בריאות לרבקה בת ציפורה שתחלים ממחלת הסרטן


שם : רות

תודה
תודה לאבא הגדול שבשמים על כל הכוח שנותן לי ולמשפחתי להתקיים בכבוד ובעבודה קשה תן לנו בריאות הגוף ובריאות הנפש אמן אבינו שבשמים אנחנו אוהבים אותך לעולמים עזור לנו לעבור את התקופה הקשה הזו תודה תודה


שם : רות

תודה
תודה לבורא עולם על הנס שעשית לאחי שביתם נפרץ ונגנב רכבה של גיסתי חולת ניוון השרירים שאילו הם רגליה תודה לך אנחנו אוהבים אותך למרות הסבל שנגזר עליה אלוהים שלי תן לי הכח להיות לה לעזר נפשי פיסי אני אוהבת אותך סלח לנו אם הרגזנו אותך בבקשה בבקשה


שם : רות

גיסתי היקרה
חולה בניוון שרירים בעלה לצידה תומך בכל דרך שתוכל לצאת לאחרונה פרצו להם את הבית נס שלא נגעו בילדים ובהןרים תודה לבורא עןלם . גנבו לה את הרכב עם הקלנועית ועכשיו היא לא יכולה לצאת אך אלוהים רחם עליה אבל תודה לך בורא עולם שהם לא ניזוקו אבל כואב לי


שם : לינדה

פרי.ביטן
בראות.לאסתיר.פרנסה.בראות.ציון.בין.זכר.לינה


שם : יהודית טל

שהעובר יהיה בריא וההריון יהיה תקין ושתהיה לידה קלה
שבעזרת ה' שהעובר יהיה בריא והמשך הריון תקין ולידה קלה ובתי תצא בידיים מלאות


שם : אסתיר.בת.לינדה

בראות
ציון בראות.לינדה.פרי.ביטן


שם : יהונתן

איבדתי את הארנק שלי
בארנק היה 2000 שקל ולא מצאתי אותן ואז קראתי את זה נתתי צדקה ותוך 5 דקות מצאתי


שם : יהודית

הרחקת שונאינו
תפילה להרחקת שונאינו ממשפחתי וילדיי. אמן!


שם : יהודית

ברכה
ברכה ותפילה לבני אביחי לראייה טובה בעיניו. אמן!


שם : אסתיר

בראות.הצלחה
ציון.בראות.לנדה.פרי.ביטן.פרנסה


שם : עוז

רפואה שלמה/
מבקש רפואה שלמה עבור שרה בת רנה שתחלים ממחלת הסרטן


שם : פרי.בטין

ילדם.בראות
ציון.לינדה.אסתיר.בראות.הצלחה


שם : אביאל

הצלחה בדרכו בע"ה
מי ייתן ובע"ה יתברך הגדול מכל ישמע את זעקתנו, ויצליח את דרכנו בע"ה... יפתח את מזלו של אביאל ודרכו תשגשג בהצלחות