מפתחות תהילים

סגולות בספר תהילים - באות א'

אוהב שירבו לך אוהבים תהילים קיא
אוהב לקיים אהבת אהובים תהילים קלג
אויב לנצח אויביו תהילים קלג
אויב לפחד אויב תהילים קיט
אויב להינקם מאויביו תהילים נד
אויב לאבד האויבים תהילים יא
אויב להינצל מיד אויב תהילים מד
אסיר לנאסר בכלי ברזל תהילים נו
אפיקורוס ליתן מענה תהילים קיח
תהילים קיט
אריה להינצל מאריה תהילים צ
אש להינצל מאש וממים תהילים עו
אשה אשה שבניה מתים תהילים לג
תהילים קכו
אשה מי שיש לו אשה רעה תהילים מה
אשה שונא לאשתו תהילים מו
תהילים קלט
תהילים קמ
סגולות בספר תהילים - באות ב'
  
בית לבנין הבית תהילים מב
תהילים מג
בנים לאשה שבניה מתים תהילים לג
בעל דין לנצח בעל דין תהילים צג
בקשה אם צריך דבר מאדם תהילים סח

---
סגולות בספר תהילים - באות ג'
  

גאוה להשפילה תהילים עה
תהילים קלא
תהילים קלח
גבורה להתגבר בגבורותיו תהילים קיב
גנב לפרסם הגנב תהילים טז

סגולות בספר תהילים - באות ד'
  
דין לדינא תהילים קיט/ ל
דין - טוב לדין תהילים כ
דין לנצח את בעל דינו תהילים צג
דרך לאומרו בדרך תהילים יז
דרך לילך בדרך תהילים לד
תהילים קיט
תהילים נ
 
----
סגולות בספר תהילים - באות ה'
  
הודאה להלל לה' כל מזמור
הלשנה מי שהלשינוהו חנם תהילים קיז
הפלה לאשה שמפלת נפלים תהילים א
הצלה להושיע את העיר תהילים פז
תהילים פח
הצלחה הצלחה תהילים נז
תהילים קח
 
-----
סגולות בספר תהילים - באות ז'
  
זדונות להודות על הזדונות תהילים קלו
זנות לטמא הזנות תהילים נא
זנות לחמדן וזנאי תהילים סט
סגולות בספר תהילים - באות ח'
  

חולשה שלא יחלש תהילים יב
חולה לנער חולה תהילים ט
חולה קדחת תהילים מט
תהילים סז
תהילים קה
תהיליםקו
תהילים קז
חולה לרזה גופו מרוב חולי תהילים פד
חולה חולי השוקיים תהילים קמב
חולה חולי הזרוע תהילים קמג
חולה שבירת היד תהילים קמד
חולה לכאב לב תהילים קמא
חולה למאבד איבריו תהילים פט
חולה לחשש עין ימנית תהילים קיטג
חולה לחולי הטחול תהילים קיטז
חולה לכרס עליון תהילים קיטח
חולה לכל כוליא בגופו תהילים קיט/ ט
חולה לניפוח האף הימני תהילים קיט / כ
חולה לניפוח האף שמאל תהילים קיט / פ
חולה לחשש יד ימין תהילים קיט / מ
חולה לחשש יד שמאל תהילים קיט / ע
חולה לחשש רגל שמאל תהילים קיט / ק
חולה לחשש אוזן ימין >תהילים קיט / ר
חולה לחשש אוזן שמאל תהילים קיט / ת
חטא להישמר מחטא תהילים קיט / ה
חיה חיות רעות תהילים כז
חכמה לקבלת חכמה תהילים יט
חלום לשאלת חלום תהילים כג
חן למצוא חן תהילים ח
תהילים עא
תהילים עב
חן לחן וחסד בעיני המלכות תהילים עח
חסיד להיות חסיד תהילים צט
חרב למכת חרב תהילים קמו
חשד לחשדא תהילים קיט / י

סגולות בספר תהילים - באות י'