מושגי יסוד כלליים בניקוד וטעמי מקראות תהילים

מתוך קונטרס "טוב טעם ודעת", כללי יסוד בסיסיים בניקוד ובדיקדוק בספר תהילים להגיה נכונה.


הקדמה לדקדוק בספר תהילים

הקדמה לדקדוק בקריאה בספר תהילים מאת הרב משה עמיאל שליט"א


א - מבוא לשון הקדש וטעמי המקרא

"לשון הקדש" - זה השם הנבחר ללשוננו. מתוך כך אנו מודעים לתעצומות הלשון, על כל אותיותיה ונקודותיה וטעמיה, שבה נכתבה התורה מפי ה'. ומפני כך, מה רבה היא השמירה הנדרשת בכל דקדוקיה של לשון הקדש, שהרי בכל נטייה יש הבעה, כמי שפורט על מיתר או קלידי כלי ניגון.


[ב] טעמי המקרא - מקור, מהות ומשמעות.

המקרא בכללותו, כמו ספר התורה, כתוב ללא כל סימני פיסוק. טעמי המקרא מהווים מערכת שלימה של סימנים המשמשים לקורא כסימני פיסוק ידועים לנגינת המלה והפסוק.


[ג] משמעות טעמי המקרא בהלכה.

אמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן – בגמ' מגילה דף לב ע"א – "כל הקורא בלי נעימה ושונה בלי זמרה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים".[ד] בסוד הטעמים.

בסוד הטעמים העמיקו חכמי תורת הח"ן, וכך נזכה ונראה בדברי רבינו האר"י הקדוש שכתב בחיבורו עץ חיים בסוד הקשר שבין 'ספירת כתר' וה'טעמים' שבתורה (שער ח' פרק א): "...כי נודע שהטעמים הם כתר והנקודות הם חכמה..".[ה] טעמי אמ"ת שבתהילים.

טעמי המקרא הם שיטה שלימה בתורה, שהיא אחידה בכלליה ברוב ספרי התנ"ך מלבד שלושה ספרי כתובים והם: איוב, משלי ותהילים, הנכללים בכינוי 'ספרי אמ"ת'. טעמי הפסוקים בשלושת הספרים הללו שונים בכלליהם, ורוב הקוראים אינם בקיאים


[ו] חובת דקדוק הקריאה במזמורי התהילים.

כבר הקדמנו לקבוע את יסוד מאמרינו כאן, ואת עיקר מטרתינו במהדורת התהילים "כתר מלכות", להודיע ולפרסם: מזמורי תהילים צריכים לימוד


[ז] הטעמת הקריאה במזמורי תהילים.

עניין "הטעמת הקריאה" ידוע בין הקוראים המדקדקים בקריאתם, ובקיאים בחלקם בטעמי המקרא. אבל משהדגשנו במאמרים הקודמים כי "מזמורי התהלים צריכים לימוד", ועוד הדגשנו את משמעותם וערכם וחשיבותם של טעמי המקרא בכלל מתוך קדושת התורה,


[ח] פירוש "מסורת מדויקת".

נקדים סקירה על הביאור ודרכו של מו"ר המחבר, ונצרף עוד מספר דוגמאות הממחישות את המשמעות וההכרח בשימור הדיוק שבמסורת."דיוקים בשיטת מהר"י צאלח ז"ל"

שר התורה", "צדקת הצדיק", "פה קדוש", כך מתאר מו"ר הגאון יוסף צובירי זצוק"ל את גאון רבני תימן המפורסם, הוא כמוהר"ר יחיא בן כה"ר יוסף צאלח זיע"א (נפטר בשנת ה'תקס"ה, כעדות ספר סערת תימן עמ' י"ט. עיין עליו באורך שם, ועוד בספר תולדות מהרי"ץ שחבר ד"ר משה גברא מן המכון לחקר


[ב] המסורת ע"פ התיגאן

בעניינם וערכם של ה"תיגאן", ראה מ"ש מארי בהקדמתו הידועה לביאורו הגדול "מסורת מדויקת" (הזכרנו בחוברת "נפש – עץ יוסף", ובחלק הראשון ממאמרנו "טוב טעם ודעת" שבכאן). בעיקר דברי ה"מסקנה וסיכום" שכתב מארי שם, מתברר כי כתבי התיגאן שהיו בתימן לא היו שווים בנוסחתם


[ג] דיוקים בשיטת מהרי"ץ.

פיסוק הכתוב, במערכת הניקוד ובמערכת הטעמים, אך יותר מכל, מארי הדגיש חזור והדגש בעת עמל ההגהה, כי ריבוי הגעיות פסה עד מאוד, בסטייה מן המכוון בהטעמת התיבה ומתפארת הקריאה. וע"כ, מארי ראה כמטרה מרכזית לעסוק, כהגדרתו בשער הספר, "בניפוי ריבוי הגעיות".


[ד] יסודות בשיטת מהרי"ץ ב"חלק הדקדוק":

משנתו של מהרי"ץ ערוכה בכל ושמורה. ונשבחה היא עד מאוד בדברי מארי שהגה בהם, ופלפל והעיר והאיר בהם בענוות קדש, ובטוב טעם ודעת, כדרכם של חכמי אמת בתורת אמת. וזאת אעיר אל לבי לפני הקורא: ראויים הדברים להבחן היטב בעיון מפורט ומדוקדק.


[ה] עקרונות בדיוקיו של מארי:

אסכם כאן עקרונות מנחים בדיוקיו של מארי זצוק"ל. אין בהם כל ניסיון להיקף ממשנתו של מארי, שהוא נצרך וראוי להילמד מצד עצמו, אלא התאמצתי ללמוד ולסכם מתוך הערותיו של מארי עקרונות המלמדים על יסודות גישתו.


יסודות וכללים נצרכים בקריאת תהילים

יסודות וכללים נצרכים בדקדוק הניקוד וטעמי המקרא במזמורי התהילים


[ב] עקרונות בהגה

בהגהת מהדורה זו השתמשתי עם מארי בספר התהילים של הנקדן הידוע רעדלהיים (הוצאת מישור), שיצא לאור ע"י חסיד חב"ד הרב גרשון בורקיס שליט"א. אמנם, במהדורה ראשונה נפלו טעיות, ובע"ה נתקנם במהדורה הבעל"ט.


[ג] דקדוק ומבטא בשמות הקדש.

מלה המתחילה באות יו"ד והיא סמוכה לאחר שם אדנו"ת, מארי הורה להיזהר להפסיק מעט בין השם לתיבה כדי שלא יבלע היו"ד של שם אדנו"ת. והם בשני מקומות בתהילים


[ד] כללים קצרים בטעמי אמ"ת.

ידוע תדע קורא נעים, כי בתהילים משלי ואיוב באו פסוקים קטנים וכו', ולפיכך נשתנו בהם הטעמים משאר טעמי המקרא וכו' (מאמרו של מארי זצוק"ל על טעם השופר הולך הנ"ל, בשם בעל המגיה לכללי הדקדוק ושמות הטעמים שהובאו במהדורת מקראות גדולות בסוף תהילים

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר
 
מדורי תהילים :
 

 
 

 

אתרי הללויה נוספים:

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו, שרה לאה בת חנה תרצה
Created by Jewtech